top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 
De offerte:

 • De offerte opgesteld door Multy Service, op basis van de gegevens verstrekt door de klant, is geenszins bindend voor Multy Service.

 • Bij het opstellen van de offerte proberen wij zo goed mogelijk met alle onderdelen van de verhuis rekening te houden om een zo juist mogelijke prijstelling op te maken.

 • Indien de uiteindelijke prijs van de verhuis niet overeenstemt met de offerteprijs, kan Multy Service hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er een oorzakelijk verband kan bewezen worden door de klant.

 • Wanbetaling

 • De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.

 •  In geval van niet betaling op de vervaldag is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art. 1147 van het Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 15%, met een minimum van 150€.

 • Tevens zal een verwijlinterest van 8 % per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

 • .  Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper.  Alle klachten dienen binnen de vijf dagen aangetekend te gebeuren.

 • Annulatie van verhuis:

 • Een verhuisopdracht wordt in de planning opgenomen van zodra de klant de offerte heeft geaccepteerd.

 • De klant heeft de mogelijkheid om de verhuis te annuleren tot 7 kalenderdagen voor de afgesproken datum zonder enige kosten.

 • Echter als de klant de verhuis annuleerd binnen de 7 kalenderdagen voor de afgesproken verhuisdatum, zal hiervoor een forfaitaire annulatiekost worden aangerekend van 50 % van de voorziene offerte.

Overmacht:

 • Multy Service kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overmacht.

 • Onder overmacht wordt verstaan: elke reden waarom een verhuis bemoeilijkt wordt en/of niet kan doorgaan.

 • Redenen kunnen zijn: machinebreuk, defecten aan voertuigen of materiaal, weersomstandigheden, ongevallen, files, en andere.

Gereden km's en werkuren:

 • De kilometers en de werkuren worden berekend vanaf de maatschappelijke zetel van Multy Service tot terugkomst op dit adres, tenzij anders vermeld.

 • Een benadering van de km's en werkuren kan gesimuleerd worden op www.routenet.be

 • Indien er door wegwerkzaamheden of om eender welke omstandigheid ook omleidingen moeten gevolgd worden kan Multy Service hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Verzekering:

 • In de prijs is een verzekering inbegrepen voor schade die werknemers van Multy Service berokkenen aan de bezittingen van de klant, indien de klant de verhuistips strikt heeft gevolgd.

 • Bij eventuele schadeloosstelling is er een vrijstelling van 250 euro te dragen door de klant.

 • Het is echter aan de klant te bewijzen dat de schade veroorzaakt was door Multy Service of een van zijn aangestelde.

 • In geval van schade mag de klant onder geen beding de betaling van de factuur achter houden of eventueel uitstellen.

 • Indien Multy Service aansprakelijk is voor eventuele schade, is het aan hen om het beschadigde goed te herstellen, te vervangen, en/of de klant voor de schade eventueel schadeloos te stellen.

 • Indien bij regen of sneeuw de klant beslist om verder te werken kan Multy Service niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan meubels veroorzaakt door de regen of sneeuw. Bij hevige wind (vanaf 5 beaufort) kan Multy Service beslissen de verhuis stil te leggen met de verhuislift, zonder dat de klant Multy Service hiervoor verantwoordelijk kan stellen.

Verkeersborden:

 • Indien er verkeersborden worden voorzien voor parkeerplaats vrij te houden, en er toch een derde op deze plaats staat geparkeerd, kan Multy Service hier niet voor verantwoordelijk zijn en worden de verloren uren integraal gefactureerd aan de klant.

  • Op zijn beurt heeft de klant dan de mogelijkheid om de eventueel opgelopen schade te recupereren van de aansprakelijke derde.

  • Inname openbaar terrein moet door de klant aangevraagd worden. De Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vergunning.

  • Indien er geen vergunning is aangevraagd, is de klant verantwoordelijk voor de boete.

Betaling:

 • Na de verhuis wordt onmiddellijk een berekening gemaakt van de kosten, die integraal en contant moeten voldaan worden aan Multy Service.

 • Bij niet contante betaling wordt er 3% administratiekosten aangerekend.

 • Bij niet betaling 30 dagen na de uitgevoerde werken wordt er een administratieve schadevergoeding van 30% aangerekend met een minimum van 150 euro.

 • Bij laattijdige betaling worden er 10 % intresten aangerekend, te tellen vanaf de dag van de uitgevoerde werken tot de dag van betaling.

Verhuur van verpakkingsmateriaal:

 • Bepaalde verpakkingsmaterialen kunnen worden verhuurd.

 • De klant betaalt het verpakkingsmateriaal bij de verhuis.

 • Nadat de klant het verpakkingsmateriaal in goede staat heeft terugbezorgd (niet op geschreven, niet gescheurd of gebroken), wordt aan de klant de helft van het verpakkingsmateriaal terugbetaald. 

Door velen gekend als "de kleine lettertjes". Bij Multy Service Verhuisfirma is dit duidelijk leesbare en verstaanbare tekst.

bottom of page