top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN MEUBELBEWARING

Warehouse

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn een wettelijk contract tussen een individuele gebruiker en Multy Service met betrekking tot het gebruik van uw meubelbewaarplaats.

1) Betaling

 • De eerste dag van elke maand wordt er een factuur opgemaakt voor de volgende huurperiode.

 • De factuur wordt doorgestuurd naar het door de huurder opgegeven email adres.

 • De huurder heeft 8 kalenderdagen de tijd om het bedrag van de factuur te voldoen op de rekening van de verhuurder.

 • Indien de huurder, door welke omstandigheid ook, geen factuur heeft ontvangen, ontslaat dit de huurder nog niet van het betalen van de huur.

 • Indien de huurder 2 maanden huurgeld achter staat heeft de verhuurder, Multy Service het recht om een einde te maken aan de huurovereenkomst.

 • Elk eerste dag van het jaar zullen de prijzen van de meubelbewaring worden aangepast aan de index van de cosumptieprijzen.

 

2) Duur van de overeenkomst

 • Deze overeenkomst is van onbepaalde duur.

 • De huurovereenkomst gaat in op de dag dat de voorwerpen in de bewaarplaats worden geplaatst.

 • De overeenkomst eindigt op de dag dat de voorwerpen uit de bewaarplaats worden gehaald.

 

3) Opzegging

 • De huurder is niet gebonden aan opzegtermijnen. De huurder kan door middel van een eenvoudige mail aan Multy Service melden wanneer hij de bewaarplaats wil ontruimen.

 • Na overleg en rekening houdend met de planning zal een datum worden vastgesteld.

 • De verhuurder kan een einde maken aan de huurovereenkomst, mits het respecteren van een opzegperiode van 30 dagen die aanvang neemt op de dag van het verzenden van de opzeg per mail. De verhuurder moet voor de opzegging geen enkele reden opgeven.

 • De huurder zal van de verhuurder, bij vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst, geen enkele schadevergoeding kunnen eisen.

 

4) Wanbetaling

 • De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.

 •  In geval van niet betaling op de vervaldag is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art. 1147 van het Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 15%, met een minimum van 150€.

 • Tevens zal een verwijlinterest van 8 % per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

 • .  Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de huurder.  Alle klachten dienen binnen de vijf dagen aangetekend te gebeuren.

 

5) Niet naleven van de betalingsmodaliteiten

 • Eens de verhuurder, de huurder in kennis heeft gesteld van de beëindiging van de overeenkomst, heeft de huurder een periode van 30 dagen om zijn eigendommen te verwijderen uit de bewaarplaats.

 • De eigendommen van de huurder kunnen worden opgehaald mits het vereffenen van de openstaande schuld.

 • Tot zolang dat de huurder zijn openstaande schuld niet heeft vereffend, zal hij geen toegang krijgen tot zijn eigendommen.

 • Indien na de opzegperiode van 30 dagen de huurder zijn eigendommen niet heeft verwijderd, zullen de eigendommen van rechtswege toebehoren aan Multy Service.

 • De huurder geeft, bij middel van het ondertekenen van de algemene voorwaarden van de meubelbewaarplaats, aan Multy Service de toelating de inboedel te verkopen en met de opbrengst de openstaande rekeningen te vereffenen.

 • Indien blijkt dat na vereffening de waarde van de verkoop, de openstaande rekeningen niet dekken, zal het verschil nog steeds verschuldigd blijven door de huurder.

 

6) Wat mag er bewaard worden

 • Hierna volgt een opsomming van zaken die NIET mogen bewaard worden in de meubelbewaarplaats:

 • Alle voedingswaren, zowel verse voeding als droge voeding.

 • Brandstoffen: brandspiritus, thinner, en alle andere

 • De benzinetank van brommers en tuinapparaten moeten leeg zijn.

 

7) Inventaris

 • Het is aan de huurder om een inventaris op te maken in tweevoud.

 • Na ondertekening ontvangt er elke partij een exemplaar van.

 • De verhuurder kan enkel tekenen voor de hoeveelheden niet over de staat waarin de goederen zich bevinden.

 • Indien de huurder geen inventaris heeft opgemaakt zal hij op geen enkele manier Multy Service kunnen aansprakelijk stellen voor anomalieën.

 

7) Verzekering

 • Elke kubieke meter die de huurder met zijn inboedel inneemt is verzekerd in eerste risico voor 250 euro/m³.

 • Indien de huurder dit bedrag niet voldoende acht, heeft hij de mogelijkheid om de verzekering per vierkante meter te verhogen tegen de geldende tarieven.

 • Na een eventuele gebeurtenis is het aan de huurder om de hoegrootheid van de schade te bewijzen.

 • Zonder op voorhand opgemaakte inventaris zal de maximum vergoeding van 250 euro/m³ gehanteerd worden. De bewijskracht blijft in elk geval bij de huurder.

bottom of page